Demontáž/pripojenie krytu odolného proti prachu a vlhkosti (HVL-F60RM2/HVL-F46RM)

V závislosti od externého dizajnu fotoaparátu môže kryt odolný proti prachu a vlhkosti namontovaný na túto jednotku blesku prísť do kontaktu s hlavnou časťou fotoaparátu, no stále sa dá jednotka blesku namontovať na fotoaparát a dá sa používať na fotenie.

Aby sa zaistil účinok odolnosti proti prachu a vlhkosti, na jednotku blesku správne nainštalujte kryt; postupujte pritom podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka

  • Obrázky použité v tejto téme sú pre jednotku blesku HVL-F60RM2.

Demontáž krytu odolného proti prachu a vlhkosti

Zatlačte nadol roh krytu odolného proti prachu a vlhkosti a vyberte ho z pätky pre rôzne rozhrania.

Pripojenie krytu odolného proti prachu a vlhkosti

  1. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie a poistnú páčku otočte z polohy „LOCK“.

  2. Kryt odolný proti prachu a vlhkosti orientujte vzhľadom na pätku pre rôzne rozhrania a jednotku blesku.

  3. Kryt odolný proti prachu a vlhkosti namontujte založením jeho štyroch vnútorných rohov do medzery nad pätkou pre rôzne rozhrania.

  4. Kryt odolný proti prachu a vlhkosti nesmie byť skrútený a medzi krytom a jednotkou blesku nesmie byť žiadna medzera.

    Potiahnutím všetkých štyroch rohov krytu sa presvedčte, že je dôkladne zaistený v správnej polohe.

    Ak je kryt skrútený, demontujte ho a znova ho pripojte.