Namontovanie/demontáž jednotky blesku na/z fotoaparátu

Poznámka

  • Obrázky použité v tejto téme sú pre jednotku blesku HVL-F60RM.

Namontovanie jednotky blesku na fotoaparát

  1. Vypnite jednotku blesku.

    Ak je váš fotoaparát vybavený vstavaným bleskom, blesk fotoaparátu nesmie byť otvorený.

  2. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie a poistnú páčku otočte z polohy „LOCK“.

  3. Z jednotky blesku demontujte ochranný kryt koncoviek; z fotoaparátu demontujte kryt sánok.
  4. Pätku pre rôzne rozhrania jednotky blesku zasuňte do sánok pre rôzne rozhrania na fotoaparáte a pätku na doraz zatlačte.

  5. Otočte poistnú páčku do polohy „LOCK“, čím jednotku blesku na fotoaparáte zaistíte.

Demontáž jednotky blesku z fotoaparátu

Najprv jednotku blesku vypnite. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie, otočte poistnú páčku z polohy „LOCK“ a potom jednotku vysuňte zo sánok pre rôzne rozhrania.

Poznámka

  • Ak nemienite jednotku blesku používať, na pätku pre rôzne rozhrania namontujte ochranný kryt koncoviek.