Poznámky o fotografovaní s bezdrôtovým bleskom pomocou optických vĺn (HVL-F60RM)

  • Počas fotografovania s bezdrôtovým bleskom nie je meranie pomocou flashmetra ani zariadenia na meranie farebnej teploty dostupné kvôli predblesku jednotky blesku.

  • Ak je pre pokrytie blesku (priblíženie) pre túto jednotku blesku, ktorá sa používa ako vzdialená jednotka, vyšpecifikovaná možnosť [AUTO], pokrytie blesku sa automaticky nastaví na 20 mm.

  • Počas fotografovania so samostatnými jednotkami blesku sa automaticky používa meranie P-TTL namiesto merania ADI.

  • Súbežne môžete používať viac vzdialených jednotiek (samostatné jednotky blesku).

  • Ak sú vzdialené jednotky (samostatné jednotky blesku) v režime MANUAL, jednotlivé jednotky vypália blesk s výkonom blesku každej jednotky.

  • Všetky jednotky blesku používané na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom musia používať rovnaký bezdrôtový kanál (CH). V tejto jednotke blesku môžete bezdrôtový kanál vyšpecifikovať stlačením tlačidla MENU a voľbou [CH SET].

  • Po sebe nasledujúce vypálenie blesku niekoľkokrát (fotografovanie s viacnásobným bleskom) nie je pri fotografovaní s bezdrôtovým bleskom pomocou optických vĺn dostupné.