NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på én centimeter. Enhetene som deler data må derfor holdes tett inntil hverandre.

NFC-registreringsområdet er plassert bak på enheten. Hold enheten mot en annen enhet eller NFC-leser slik at N-merkene berører hverandre. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at skjermen på enheten er aktivert og ulåst.

Merknad

  • Ved bruk av bestemte apper kan enkelte NFC-funksjoner aktiveres selv når enheten er avslått. Vær oppmerksom på at ikke alle enheter støtter denne funksjonen.

Slik slår du NFC-funksjonen på eller av

  1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsinnstillinger].
  2. Trykk på [NFC]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.


Merknad

  • Du må kanskje aktivere Wi-Fi eller Bluetooth på begge enhetene for at tilkoblingen skal virke.

Hint

  • Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner. Se i brukerhåndboken for den kompatible enheten for mer informasjon om oppretting av slike tilkoblinger.