Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства

Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

За сдвояване с второ или следващо BLUETOOTH устройство, изпълнете следната процедура за сдвояване с всяко устройство.

Информацията за сдвояване се съхранява в тонколоната при изключването й.

Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, непременно извършете следното:

 • Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 m от тонколоната.

 • Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване. Или заредете достатъчно акумулаторната вградена батерия.

 • За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната, намалете силата на звука както на BLUETOOTH устройството, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика.

  В зависимост от BLUETOOTH устройството, силата на звука му може да се синхронизира със силата на звука на тонколоната при стартиране на възпроизвеждането на музика, след като BLUETOOTH връзката е установена между BLUETOOTH устройството и тонколоната.

 • Пригответе инструкциите за експлоатация, доставени с BLUETOOTH устройството, за справка.

 1. Включете тонколоната.

 2. Докоснете(BLUETOOTH) на тонколоната.
 3. Проверете статуса на индикатора(BLUETOOTH).

  Когато индикаторът мига двойно

  В случай че тонколоната е сдвоена с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или ако след като тонколоната е инициализирана (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпканомер 5.

  Когато индикаторът мига бавно

  Тонколоната търси BLUETOOTH връзки.

  • За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпканомер 4.

  • За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпканомер 5.

   Тонколоната ще се свърже автоматично само с включването на функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството. В зависимост от BLUETOOTH устройството, тонколоната може да бъде свързана повторно с устройството веднага след включването. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашето BLUETOOTH устройство.

  Когато индикаторът свети постоянно

  Тонколоната е свързана с BLUETOOTH устройството.

  За да свържете с други BLUETOOTH устройства, изпълнете една от процедурите по-долу.

  • За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпканомер 4.

  • За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпканомер 5. Тонколоната ще се свърже автоматично само с включването на функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

 4. Докоснете и задръжте(BLUETOOTH) на тонколоната, докато чуете гласово указание (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH сдвояване)) от тонколоната и индикаторът (BLUETOOTH) започне да мига двойно (режим на сдвояване).

 5. Извършете процедурата за сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да откриете тонколоната.

  Когато на дисплея на BLUETOOTH устройството се появи списък на открити устройства, изберете “SRS-XV900”.

  Ако дисплеят на BLUETOOTH устройството изиска ключ за достъп*, въведете “0000”.

  * Възможно е ключът за достъп да се нарича “Код за достъп”, “PIN код”, “PIN номер” или “Парола”.

 6. Направете BLUETOOTH свързването от BLUETOOTH устройството.

  Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка осъществена)) и индикаторът(BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

  Ако BLUETOOTH връзката не се установи, повторете от стъпканомер 4.

Съвет

 • Докато функцията BLUETOOTH е активирана на BLUETOOTH устройство, което преди е било свързано с тонколоната, тя се свързва отново с устройството веднага след включването й.

 • Горните инструкции за BLUETOOTH устройството са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.

 • Можете да изпълнявате операции, вкл. установяване и прекъсване на BLUETOOTH връзки с помощта на “Sony | Music Center”.

 • Можете да свържете тонколоната едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

 • За устройства с Apple iOS тонколоната е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова. BLUETOOTH връзка е невъзможна при устройства с iOS 9.x или по-стара версия.

 • Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът(BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът на сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпканомер 4.

 • Ключът за достъп на тонколоната е “0000”. Ако е зададен ключ за достъп различен от “0000” за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.

 • След като веднъж BLUETOOTH устройствата са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:

  • Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.

  • Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.

   Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Когато в допълнение към сдвоените 8 устройства се сдвои ново устройство, информацията за сдвояване на най-рано свързаното с BLUETOOTH връзка устройство се заменя с информацията за новото.

  • Информацията за сдвояване на тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.

  • Тонколоната е инициализирана.

   Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с BLUETOOTH устройството. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашето BLUETOOTH устройство и изпълнете отново процедурата за сдвояване.

 • Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.

 • Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.