Удоволствие от превключване на звуковите ефекти

Можете да превключвате звуковете ефекти на тонколоната с удоволствие.

Удоволствие от по-динамичен звук (MEGA BASS ефект)

За конфигурирането можете да предприемете една от следните процедури.

При закупуването е активиран звуковият ефект MEGA BASS.

 • В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].

 • Докоснете MEGA BASS на тонколоната.

  Всяко докосване на MEGA BASS на тонколоната активира или деактивира звуковия ефект MEGA BASS.

Удоволствие от усещането, че сте на изпълнение на живо (LIVE SOUND ефект)

В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].

Настройка на еквалайзера съобразно вашите предпочитания (CUSTOM)

 1. В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XV900] - [Settings] - [Sound].

 2. Направете следното.

  • Докоснете [Sound Effect] - [CUSTOM].

  • Докоснете [Custom EQ] и след това настройте еквалайзера съобразно вашите предпочитания.

Използване на тонколоната с по-ниска консумация на акумулаторната батерия (STAMINA)

За конфигурирането можете да предприемете една от следните процедури.

При закупуването опцията за захранване STAMINA е деактивирана.

 • Докоснете и задръжте MEGA BASS/STAMINA на тонколоната за около 2 секунди.

  Индикаторът STAMINA светва в бяло, указвайки че опцията за захранване STAMINA е активирана.

  За да деактивирате опцията за захранване STAMINA, отново докоснете и задръжте MEGA BASS/STAMINA на тонколоната за около 2 секунди.

 • В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XV900] - [Settings] - [Power Option] и след това изберете [STAMINA].

Когато опцията за захранване STAMINA е активирана, функцията за осветление и звуковите ефекти, вкл. MEGA BASS, са деактивирани.