Изключване на захранването

  1. Натиснете бутона(захранване).

    Индикаторите(захранване) и(BLUETOOTH) се изключват.

Съвет

  • Когато тонколоната е свързана с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване и функцията “BLUETOOTH в готовност” е активирана, изключването на тонколоната ще накара индикатора(захранване) да светне в оранжево и ще активира функцията “BLUETOOTH в готовност”*.

    * При закупуването, функцията “BLUETOOTH в готовност” е деактивирана.