Инициализиране на тонколоната

Ако тонколоната не работи успешно след като я рестартирате, инициализирайте я, за да възобновите стандартните й настройки.

Докато тонколоната е включена, задръжте докоснете (възпроизвеждане) и MEGA BASS на тонколоната, докато тя се изключи (5 секунди или повече).

Тонколоната е инициализирана. Настройки като сила на звука и др. се възстановяват до стандартните и цялата информация за сдвояване се изтрива.

Забележка

  • Тонколоната не може да се инициализира при изключено захранване.