Използване на функцията “BLUETOOTH в готовност” (автоматично включване)

При активиране на функцията “BLUETOOTH в готовност” тонколоната се включва автоматично със задействане на BLUETOOTH устройство и стартира BLUETOOTH връзката.

Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, имайте предвид следното:

 • Функцията “BLUETOOTH в готовност” се активира само когато тонколоната е свързана с променливотоков контакт с доставения кабел за мрежово захранване. Когато тонколоната работи със захранване само от акумулаторната вградена батерия, функцията “BLUETOOTH в готовност” е деактивирана.

 • Сдвоете тонколоната с BLUETOOTH устройство, предварително. Ако в тонколоната няма информация за сдвояване, например когато се използва за първи път след закупуването й, тя няма да влезе в режим “BLUETOOTH в готовност”.

 1. Включете тонколоната.

  Индикаторът (захранване) светва в зелено.

 2. Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.

  Music Center

 3. Докоснете [SRS-XV900].

 4. Докоснете [Settings].

 5. Докоснете [Power Option].
 6. Докоснете квадратчето за отметка на [Bluetooth Standby], за да отбележите избора си.

  Избраното квадратче за отметка указва, че функцията “BLUETOOTH в готовност” е активирана.

 7. Върнете се на най-горния екран за тонколоната (екранът от стъпка номер 4).

  Промяната в настройките е готова.

Деактивиране на функцията “BLUETOOTH в готовност”

При горната стъпканомер 6, докоснете квадратчето за отметка на [Bluetooth Standby], за да отмените избора си. Връщането на най-горния екран за избраната тонколона (екранът от стъпканомер 4) деактивира функцията “BLUETOOTH в готовност”.

Съвет

 • Когато функцията “BLUETOOTH в готовност” е активирана, индикаторът(захранване) свети в оранжево, докато тонколоната се изключи. (При условие, че тонколоната е свързана с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване.)