Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка (Windows®)

Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

Необходимо е да сдвоите устройство с тонколоната, за да можете да осъществите BLUETOOTH връзка за първи път. За сдвояване с други устройства се изпълняват същите процедури.

Информацията за сдвояване се съхранява в тонколоната при изключването й.

Поддържани операционни системи

Windows 10, Windows 8.1

Преди да започнете, направете следното.

 • Поставете компютъра си на разстояние до 1 m от тонколоната.

 • Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване. Или заредете достатъчно акумулаторната вградена батерия.

 • Пригответе инструкциите за експлоатация, придружаващи компютъра, за справка.

 • За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната, намалете силата на звука както на BLUETOOTH устройството, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика.

 • Включете тонколоната на компютъра.

  Ако настройката на тонколоната на компютъра е (изкл. звук), BLUETOOTH тонколоната няма да изведе звук.

  • Когато тонколоната на компютъра е включена:

 1. Включете тонколоната.

 2. Докоснете(BLUETOOTH) на тонколоната.
 3. Проверете активността на индикатора(BLUETOOTH).

  Когато индикаторът мига двойно

  След като сдвоите тонколоната с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или инициализирате тонколоната (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпканомер 5.

  Когато индикаторът мига бавно

  Тонколоната търси BLUETOOTH връзки.

  • За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпканомер 4.

  • За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпканомер 5.

   В зависимост от BLUETOOTH устройството, тонколоната може да бъде свързана повторно с устройството веднага след включването. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашето BLUETOOTH устройство.

  Когато индикаторът свети постоянно

  Тонколоната вече е свързана с едно от BLUETOOTH устройствата.

  За да свържете тонколоната с друго BLUETOOTH устройство, направете едно от следните неща:

  • За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпканомер 4.

  • За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпканомер 5.

 4. Докоснете и задръжте(BLUETOOTH) на тонколоната, докато чуете гласово указание (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH сдвояване)) от тонколоната и индикаторът(BLUETOOTH) започне да мига двойно (режим на сдвояване).

 5. Събудете компютъра, ако той е в режим на готовност (спи) или хибернация.
 6. Регистрирайте тонколоната в компютъра.

  За Windows 10

  1. Щракнете върху бутона [Start] и след това върху [Settings].

  2. Щракнете върху [Devices].

  3. Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], върху превключвателя “Bluetooth”, за да включите функцията BLUETOOTH и след това върху [Add Bluetooth or other device].

  4. Щракнете върху [Bluetooth].

  5. Изберете [SRS-XV900].

   Ако се изисква ключ за достъп*, въведете “0000”.

   Ако не се появи [SRS-XV900], повторете операцията отново от стъпканомер 4.

   * Възможно е ключът за достъп да се нарича “Код за достъп”, “PIN код”, “PIN номер” или “Парола”.

  6. След сдвояването BLUETOOTH връзката се установява автоматично и на екрана се показва [Connected music] или [Connected voice, music]. Преминете към стъпканомер 7.

  За Windows 8.1

  1. Щракнете с десен бутон първо върху [Start], а след това върху [Control Panel].

   Когато се покаже [All Control Panel Items], изберете [Devices and Printers].

   Ако се покаже екранът [Control Panel] вместо [All Control Panel Items], изберете [Large icons] или [Small icons] от менюто [View by] в горния десен ъгъл на екрана.

  2. Щракнете върху [Add a device].

  3. Изберете [SRS-XV900] и щракнете върху [Next].

   Ако се изисква ключ за достъп*, въведете “0000”.

   Ако не се появи [SRS-XV900], повторете операцията отново от стъпканомер 4.

   * Възможно е ключът за достъп да се нарича “Код за достъп”, “PIN код”, “PIN номер” или “Парола”.

  4. Когато се появи следният екран, щракнете върху [Close].

   Компютърът започва да инсталира драйвера.

   По време на инсталирането долу, вляво от иконата [SRS-XV900], се появява знакът “инсталиране”. Инсталирането на драйвера е готово, когато знакът “инсталиране” изчезне. Преминете към стъпканомер 6-5.

   В зависимост от компютъра, инсталирането може да отнеме време. Ако инсталирането на драйвера продължи твърде дълго, функцията “Автоматичен режим на готовност” на тонколоната ще предизвика автоматичното й изключване. Ако това се случи, включете тонколоната отново.

  5. Щракнете с десен бутон върху [SRS-XV900] в [Devices] и изберете [Sound settings] в появилото се меню.

  6. Потвърдете [SRS-XV900 Stereo] на екрана [Sound].

   • Ако видите отметка (зелена) до [SRS-XV900 Stereo], преминете към стъпканомер 7.

   • Ако не виждате отметка (зелена) до [SRS-XV900 Stereo], преминете към стъпканомер 6-7.

   • Ако [SRS-XV900 Stereo] не се появи, щракнете с десен бутон върху екрана [Sound] и изберете [Show Disabled Devices] в появилото се меню. След това преминете към стъпканомер 6-7.

  7. Щракнете с десен бутон върху [SRS-XV900 Stereo] и изберете [Connect] в появилото се меню.

   Когато тонколоната се свърже, до [SRS-XV900 Stereo] на екрана [Sound] ще се появи отметка. Преминете към стъпканомер 7.

   Ако не можете да щракнете върху [Connect] за [SRS-XV900 Stereo], изберете [Disable] за [Default Device], където в момента има отметка (зелена).

 7. За да установите BLUETOOTH връзка, изпълнете инструкциите от екрана.

  Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка осъществена)) и индикаторът(BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

  Ако опитът за свързване не успее, повторете процедурата от стъпканомер 4.

Съвет

 • Горните инструкции за компютъра са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и счетени за съвместими с горната процедура, а процедурата не е приложима за домашно изградени компютри.

 • Можете да свържете тонколоната едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

 • Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът(BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът на сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпканомер 4.

 • След като веднъж BLUETOOTH устройства са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:

  • Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.

  • Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.

   Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Когато в допълнение към сдвоените 8 устройства се сдвои ново устройство, информацията за сдвояване на най-рано свързаното с BLUETOOTH връзка устройство се заменя с информацията за новото.

  • Информацията за сдвояване с тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.

  • Тонколоната е инициализирана.

   Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с вашия компютър. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашия компютър и изпълнете отново процедурата за сдвояване.

 • Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.

 • Ключът за достъп на тонколоната е “0000”. Ако е зададен ключ за достъп различен от “0000” за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.

 • Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.