Включване на захранването

  1. Натиснете бутона(захранване).

    Индикаторът(захранване) светва в зелено, а индикаторът(BLUETOOTH) мига бавно в синьо.

    Когато тонколоната няма информация за сдвояване, например ако използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, мигането на индикатора(BLUETOOTH) е двойно и в синьо.

Забележка

  • Когато гласовото указание е “Low Battery, Please Recharge Speaker” (Батерията е изтощена, моля заредете тонколоната.) и индикаторът CHARGE мига бавно, вградената батерия е изтощена и трябва да се зареди. В този случай тонколоната не може да захранва други устройства.

  • Когато оставащият в батерията заряд е на ниво, което не позволява включване на тонколоната, се чува гласовото указание (Please Recharge Speaker. Power Off. (Моля заредете тонколоната. Захранването се изключва.)) и тонколоната се изключва автоматично. В такъв случай заредете тонколоната.

  • Ако индикаторът CHARGE примигне в оранжево 3 пъти и изключи когато включите тонколоната, вградената батерия е празна и трябва да се зареди.