Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства (многоточкова връзка)

Когато тонколоната е свързана едновременно с 2 BLUETOOTH устройства чрез BLUETOOTH връзка, можете да правите следното:

 • Превключване на източника на възпроизвеждане на музика между 2-те устройства

  Можете да превключвате източника на възпроизвеждане на музика от едното устройство на другото без да установявате повторно нова BLUETOOTH връзка.

Свързване на тонколоната едновременно с 2 устройства чрез BLUETOOTH връзка

 1. Свържете тонколоната с първото BLUETOOTH устройство.

  За подробна информация относно процедурата за BLUETOOTH свързване, вж. един от следните раздели, който е приложим за вашето устройство.

 2. Докато тонколоната е свързана с първото BLUETOOTH устройство, докоснете и задръжте(BLUETOOTH) на тонколоната.

  От тонколоната чувате гласовото указание (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH сдвояване)) и индикаторът(BLUETOOTH) започва да примигва двойно (режим на сдвояване).

 3. Потърсете тонколоната от второто BLUETOOTH устройство.
 4. За да установите BLUETOOTH връзка, изпълнете инструкциите от екрана.

  Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH 2nd Device Connected (BLUETOOTH връзка с 2-ро устройство осъществена)) и индикаторът(BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

Промяна на BLUETOOTH устройства в многоточкова връзка

Когато тонколоната е свързана с 2 устройства в многоточкова връзка, можете да опитате да свържете друго устройство чрез BLUETOOTH връзка.

Когато оперирате с тонколоната и третото устройство в опит да установите BLUETOOTH връзка, BLUETOOTH връзката с едно от 2-те използвани досега устройства за възпроизвеждане на музика се запазва, а BLUETOOTH връзката с другото устройство се прекъсва. Тогава между тонколоната и третото устройство се установява BLUETOOTH връзка.

Възпроизвеждане на музика, когато тонколоната е свързана с 2 устройства в многоточкова връзка

 • Когато използвате тонколоната за възпроизвеждане на музика, музиката започва от едно от устройствата в многоточковата връзка; това, което е било използвано при предишното възпроизвеждане.

 • За да възпроизведете музика от другото (второто) устройство в многоточковата връзка, задействайте второто да започне да възпроизвежда.

  В зависимост от условията, може да продължите да слушате музика от същото (първото) устройство от тонколоната, след като сте подали команда на второто да започне да възпроизвежда. В такъв случай спрете възпроизвеждането на първото. След това можете да слушате музика от второто.

Относно гласовите указания

Когато тонколоната е свързана с устройства в многоточкова връзка, в зависимост от условията, от тонколоната чувате следните указания.

 • Когато между тонколоната и първото устройство се установи BLUETOOTH връзка: “BLUETOOTH Device1 Connected (BLUETOOTH връзка с устройство 1 осъществена)”

 • Когато между тонколоната и второто устройство се установи BLUETOOTH връзка: “BLUETOOTH Device2 Connected (BLUETOOTH връзка с устройство 2 осъществена)”

 • Когато BLUETOOTH връзката с първото устройство се прекъсне: “BLUETOOTH Device1 Disconnected (BLUETOOTH връзка с устройство 1 прекъсната)”

 • Когато BLUETOOTH връзката с второто устройство се прекъсне: “BLUETOOTH Device2 Disconnected (BLUETOOTH връзка с устройство 2 прекъсната)”

 • Когато BLUETOOTH връзката с първото устройство се прекъсне и се установи BLUETOOTH връзка с третото устройство: “BLUETOOTH Device1 Replaced (BLUETOOTH връзка с устройство 1 заменена)”

 • Когато BLUETOOTH връзката с второто устройство се прекъсне и се установи BLUETOOTH връзка с третото устройство: “BLUETOOTH Device2 Replaced (BLUETOOTH връзка с устройство 2 заменена)”

Съвет

 • Докато функцията BLUETOOTH е активирана на BLUETOOTH устройство, което преди е било свързано с тонколоната, тя се свързва отново с устройството веднага след включването й.

 • Можете да изпълнявате операции, вкл. установяване и прекъсване на BLUETOOTH връзки с помощта на “Sony | Music Center”.

Забележка

 • Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.

 • В зависимост от BLUETOOTH устройството, може да не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.

 • Многоточковата връзка не може да се деактивира.