Относно безжичната технология BLUETOOTH

Безжичната технология BLUETOOTH оперира в обхват от около 30 m.

Поддържани версия и профили на стандарта BLUETOOTH

Профилът представлява набор от функции, стандартизирани за всяка характеристика на BLUETOOTH устройства. Тонколоната поддържа следните версия и профили на стандарта BLUETOOTH.

Поддържана версия на BLUETOOTH: стандарт BLUETOOTH, версия 5,2

Поддържани профили на BLUETOOTH:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): позволява предаване и приемане на висококачествено музикално съдържание.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): позволява регулиране на силата на звука и операции за възпроизвеждане/спиране за пауза на музиката и прескачане към началото на следващия/сегашния запис.

Максимален комуникационен обхват

Използвайте безжичната технология BLUETOOTH между тонколоната и устройство, които се намират на разстояние до 30 m между тях.

Максималният обхват на комуникация може да се съкрати при следните условия.

 • Поява на препятствие като човек, метален предмет или стена между тонколоната и BLUETOOTH устройството.
 • В близост до тонколоната се използва безжично LAN устройство.
 • В близост до тонколоната се използва микровълнова фурна.
 • В близост до тонколоната се използва устройство, което генерира електромагнитни вълни.

Смущения от други устройства

Тъй като BLUETOOTH устройствата и безжичната LAN (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота (2,4 GHz), може да възникнат микровълнови смущения и да доведат до влошаване на скоростта на комуникация, шум или невалидна връзка, ако тонколоната се използва в близост до безжично LAN устройство.

Смущения на други устройства

Възможно е излъчваните от BLUETOOTH устройство микровълни да влияят на работата на електронни медицински изделия. Изключвайте тонколоната и други BLUETOOTH устройства на следните места, тъй като може да причинят инцидент.

 • В присъствие на запалим газ в болница, влак, самолет или бензиностанция
 • Близо до автоматични врати или автоматична сигнализация за пожар

Забележка

 • За да можете да използвате функцията BLUETOOTH, BLUETOOTH устройството, което трябва да се свърже, изисква същия профил като на тонколоната. Имайте предвид също така, че дори ако съществува същият профил, устройствата може да функционират по различен начин в зависимост от спецификациите им.
 • Поради характеристиките на безжичната технология BLUETOOTH, звукът, който се възпроизвежда от тонколоната, е леко забавен спрямо звука, който се възпроизвежда на BLUETOOTH устройството, когато се слуша музика.
 • Тонколоната поддържа способности за сигурност, които отговарят на стандарта BLUETOOTH, за да осигурят сигурна връзка, когато се използва безжичната технология BLUETOOTH, но сигурността може да не е достатъчна в зависимост от настройката. Бъдете внимателни, когато комуникирате чрез безжичната технология BLUETOOTH.
 • Не поемаме никаква отговорност за изтичане на информация по време на BLUETOOTH комуникация.
 • Устройство с функцията BLUETOOTH трябва да съответства на стандарта BLUETOOTH, който е определен от Bluetooth SIG, Inc., и това трябва да е удостоверено. Дори ако свързаните устройства отговарят на споменатия по-горе стандарт BLUETOOTH, някои от тях може да не се свързват или работят правилно, в зависимост от характеристиките или спецификациите им.
 • Възможно е, в зависимост от свързаното с тонколоната BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.
 • Устройство с вградено радио или тунер не може да бъде свързано с тонколоната чрез BLUETOOTH, тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.
 • Разположете тонколоната далеч от телевизор, радио, тунер и др., тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.