Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка (Mac)

Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

Необходимо е да сдвоите устройство с тонколоната, за да можете да осъществите BLUETOOTH връзка за първи път. За сдвояване с други устройства се изпълняват същите процедури.

Информацията за сдвояване се съхранява в тонколоната при изключването й.

Поддържани операционни системи

macOS Catalina (версия 10.15)

Преди да започнете, направете следното.

 • Поставете компютъра си на разстояние до 1 m от тонколоната.

 • Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване. Или заредете достатъчно акумулаторната вградена батерия.

 • Пригответе инструкциите за експлоатация, придружаващи компютъра, за справка.

 • За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната, намалете силата на звука както на BLUETOOTH устройството, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика.

 • Включете тонколоната на компютъра.

  Ако настройката на тонколоната на компютъра е(изкл. звук), BLUETOOTH тонколоната няма да изведе звук.

  • Когато тонколоната на компютъра е включена:

 1. Включете тонколоната.

 2. Докоснете(BLUETOOTH) на тонколоната.
 3. Проверете активността на индикатора(BLUETOOTH).

  Когато индикаторът мига двойно

  След като сдвоите тонколоната с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или инициализирате тонколоната (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпканомер 5.

  Когато индикаторът мига бавно

  Тонколоната търси BLUETOOTH връзки.

  • За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпканомер 4.

  • За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпканомер 5.

   В зависимост от BLUETOOTH устройството, тонколоната може да бъде свързана повторно с устройството веднага след включването. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашето BLUETOOTH устройство.

  Когато индикаторът свети постоянно

  Тонколоната вече е свързана с едно от BLUETOOTH устройствата.

  За да свържете тонколоната с друго BLUETOOTH устройство, направете едно от следните неща:

  • За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпканомер 4.

  • За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпканомер 5.

 4. Докоснете и задръжте(BLUETOOTH) на тонколоната, докато чуете гласово указание (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH сдвояване)) от тонколоната и индикаторът(BLUETOOTH) започне да мига двойно (режим на сдвояване).

 5. Потърсете тонколоната от компютъра.
  1. Щракнете върху [(System Preferences)] - [Bluetooth] в лентата на задачите долу вдясно на екрана.

  2. Изберете [SRS-XV900] от екрана Bluetooth, след което щракнете върху [Pair].

 6. За да установите BLUETOOTH връзка, изпълнете инструкциите от екрана.

  Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате гласово указание (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH връзка осъществена)) и индикаторът(BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

  Ако опитът за свързване не успее, повторете процедурата от стъпканомер 4.

 7. Щракнете върху иконата на тонколоната в горния десен ъгъл на екрана и изберете [SRS-XV900].

  Можете да се радвате на възпроизвеждана от вашия компютър музика и др.

Съвет

 • Горните инструкции за компютъра са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и счетени за съвместими с горната процедура, а процедурата не е приложима за домашно изградени компютри.

 • Можете да свържете тонколоната едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

 • Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът(BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът на сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпканомер 4.

 • След като веднъж BLUETOOTH устройства са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:

  • Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.

  • Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.

   Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Когато в допълнение към сдвоените 8 устройства се сдвои ново устройство, информацията за сдвояване на най-рано свързаното с BLUETOOTH връзка устройство се заменя с информацията за новото.

  • Информацията за сдвояване с тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.

  • Тонколоната е инициализирана.

   Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с вашия компютър. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашия компютър и изпълнете отново процедурата за сдвояване.

 • Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.

 • Ключът за достъп на тонколоната е “0000”. Ако е зададен ключ за достъп различен от “0000” за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.

 • Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.