Зареждане на USB устройство, като смартфон или iPhone

Можете да зареждате USB устройство, като смартфон или iPhone, като го свържете с тонколоната чрез USB. Дори ако тонколоната не е свързана с променливотоков контакт, вградената й батерия може да зарежда USB устройство.

  1. Свържете USB устройство, като смартфон или iPhone, с порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) с USB кабел (от търговската мрежа).

  2. Включете тонколоната.

    Индикаторът (захранване) светва в зелено и тонколоната започва да зарежда батерията на свързаното USB устройство.

Забележка

  • Докато тонколоната зарежда другото устройство, функцията “Автоматичен режим на готовност” е изключена.

  • Изключването на тонколоната ще прекрати захранването на свързаното USB устройство.

  • Бавното мигане на индикатора CHARGE указва, че вградената батерия е изтощена. В този случай тонколоната не може да захранва други устройства. Заредете тонколоната.

  • Не зареждайте вградената батерия на тонколоната на места, където има вероятност да бъде напръскана с вода. Нито доставеният кабел за мрежово захранване, нито тонколоната са водоустойчиви.