Търговски марки

  • Google™, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

  • Наименованието LDAC™ е търговска марка на Sony Group Corporation или нейните филиали.

  • Словесният знак BLUETOOTH® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.

  • Apple, логото на Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.

    App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

  • IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.

  • MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.

  • Windows Media е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други държави.

  • Microsoft, Windows и Windows Media са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.