Зареждане на тонколоната

Тонколоната може да работи със захранване или от променливотоков контакт, свързан с доставения кабел за мрежово захранване, или от акумулаторната вградена литиево-йонна батерия.

Когато използвате тонколоната за първи път, преди да я включите непременно заредете вградената батерия за повече от 1 час.

Ако вградената батерия е заредена предварително, можете да използвате тонколоната само с нея.

Съвет

 • За зареждане на вградената батерия на тонколоната, в допълнение към нормалния метод на зареждане се предлага и опцията за режим “Грижи за батерията”. Режимът “Грижи за батерията” ограничава максималния заряден капацитет до приблизително 90% и удължава живота на батерията. Осигуряваното в режим “Грижи за батерията” време за възпроизвеждане е по-кратко от времето, което се осигурява, когато вградената батерия се зарежда по нормалния метод. При закупуването й, тонколоната не е в режим “Грижи за батерията”.

 • Когато тонколоната е включена, натискането и задържането на бутон BATTERY/BATTERY CARE на задната й страна за около 2 секунди привежда тонколоната в режим “Грижи за батерията” и от нея чувате гласовото указание (Battery Care mode, ON (Режим “Грижи за батерията”, ВКЛ.)). Повторното натискане на бутон BATTERY/BATTERY CARE за около 2 секунди извежда тонколоната от режим “Грижи за батерията” и от нея чувате гласовото указание (Battery Care mode, OFF (Режим “Грижи за батерията”, ИЗКЛ.)).

 • Можете да приведете/изведете тонколоната в/от режим “Грижи за батерията” и от “Sony | Music Center”.

 1. За да заредите тонколоната, свържете я с променливотоков контакт.

  Свържете жака AC IN на тонколоната и променливотоков контакт с доставения кабел за мрежово захранване.

  Започва зареждането на батерията и индикаторът CHARGE светва в оранжево. Зареждането ще приключи след около 3 часа* и индикаторът ще се изключи.

  * Време, необходимо за зареждане на празната вградена батерия до пълния й капацитет, когато тонколоната е изключена.


Проверка на завършването на зареждането

Ако вградената батерия е заредена напълно, когато свържете тонколоната с променливотоков контакт, индикаторът CHARGE светва в оранжево и изгасва след около 1 минута.

Проверка на нивото на зареждане на акумулаторната вградена батерия

След натискане на бутона BATTERY на задната страна на тонколоната, когато тонколоната е включена, тя подава едно от изброените по-долу гласови указания в зависимост от останалия във вградената батерия заряд.

91% - 100%: “Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)

81% - 90% (режим “Грижи за батерията”): “Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Режим “Грижи за батерията”, напълно заредена, заряд около 90%)

81% - 90%: “Battery about 90%” (Заряд около 90%)

71% - 80%: “Battery about 80%” (Заряд около 80%)

61% - 70%: “Battery about 70%” (Заряд около 70%)

51% - 60%: “Battery about 60%” (Заряд около 60%)

41% - 50%: “Battery about 50%” (Заряд около 50%)

31% - 40%: “Battery about 40%” (Заряд около 40%)

21% - 30%: “Battery about 30%” (Заряд около 30%)

11% - 20%: “Battery about 20%” (Заряд около 20%)

1% - 10%: “Low Battery, Please Recharge Speaker” (Батерията е изтощена, моля заредете тонколоната.)

Съвет

 • С помощта на “Sony | Music Center” можете да активирате/деактивирате гласовите указания по повод оставащия в батерията заряд, които чувате при включване на тонколоната.

Живот на вградената батерия (когато тонколоната не е в режим “Грижи за батерията” и е установена BLUETOOTH връзка)

 • Прибл. 25 часа

  • Ниво на силата на звука: 16

  • Звук: вкл. MEGA BASS

  • Осветление: изкл.

 • Прибл. 12 часа (по подразбиране)

  • Ниво на силата на звука: 16

  • Звук: вкл. MEGA BASS

  • Осветление: вкл.

 • Прибл. 5 часа

  • Ниво на силата на звука: 50 (MAX.)

  • Звук: вкл. MEGA BASS

  • Осветление: изкл.

 • Прибл. 4 часа

  • Ниво на силата на звука: 50 (MAX.)

  • Звук: вкл. MEGA BASS

  • Осветление: вкл.

Живот на вградената батерия (след като е била зареждана 10 минути)

10 минути зареждане осигуряват приблизително 3 часа възпроизвеждане на музика. (При условие, че нивото на силата на звука е 16, звуковият ефект MEGA BASS е активиран, а функцията за осветление е деактивирана.)


Указаният по-горе живот на вградената батерия е измерен с помощта на посочения от нас източник на музика.

Действителното време за изпълнение може да варира от посоченото в зависимост от силата на звука, възпроизведените песни, околната температура и условията на използване.

Когато вградената батерия е изтощена

Когато гласовото указание е “Low Battery, Please Recharge Speaker” (Батерията е изтощена, моля заредете тонколоната.) и индикаторът CHARGE мига бавно, вградената батерия е изтощена и трябва да се зареди. В този случай тонколоната не може да захранва други устройства.

Когато оставащият в батерията заряд е на ниво, което не позволява включване на тонколоната, се чува гласовото указание (Please Recharge Speaker. Power Off. (Моля заредете тонколоната. Захранването се изключва.)) и тонколоната се изключва автоматично. В такъв случай заредете тонколоната.

Ако индикаторът CHARGE примигне в оранжево 3 пъти и изключи когато включите тонколоната, вградената батерия е празна и трябва да се зареди.

Забележка

 • Когато използвате тонколоната с високо ниво на силата на звука, вградената батерия може да се изтощи, дори ако тонколоната е свързана с променливотоков контакт. Ако искате да използвате тонколоната по време на зареждане, намалете силата на звука й. В противен случай изключете тонколоната и заредете вградената батерия достатъчно.

 • Когато вградената батерия е изтощена, максималната изходна мощност ще бъде по-ниска.

 • Ако околната температура е изключително ниска или висока, тонколоната ще спре да зарежда вградената батерия от съображения за безопасност. Възможно е също така да спре зареждането, ако то продължава твърде дълго. Ако това се случи, коригирайте температурата до работната такава, между 5 °C и 35 °C, изключете и включете доставения кабел за мрежово захранване, след което оставете тонколоната отново да зарежда батерията.

 • Не зареждайте вградената батерия на тонколоната на места, където има вероятност да бъде напръскана с вода. Нито доставеният кабел за мрежово захранване, нито тонколоната са водоустойчиви.

 • Дори ако не възнамерявате да използвате тонколоната дълго време, зареждайте достатъчно вградената батерия веднъж на всеки 6 месеца, за да запазите нейната ефективност.

 • Когато смартфон с Android™ е конфигуриран да използва само A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) за установяване на BLUETOOTH връзки, той не показва оставащия заряд на батерията на тонколоната.