Относно индикаторите

Индикатор CHARGE (оранжев)

Не свети Тонколоната е заредена.
Свети Тонколоната се зарежда.
Бавно мигане Зарядът на вградената батерия е 10% или по-малко и тя трябва да се зареди.
Примигва 3 пъти и се изключва Ако при включване на тонколоната индикаторът CHARGE примигне 3 пъти и се изключи, вградената батерия е изтощена и трябва да се зареди.

Забележка

 • Докато тонколоната е включена, тя зарежда вградената батерия, стига тонколоната да е свързана към променливотоков контакт чрез предоставения кабел за мрежово захранване.

  В зависимост от използването на тонколоната обаче, може да отнеме много време, преди зареждането да приключи. Препоръчително е да изключвате тонколоната преди да пристъпите към зареждане на батерията.

 • Ако околната температура е изключително ниска или висока, тонколоната ще спре да зарежда вградената батерия от съображения за безопасност. Възможно е също така да спре зареждането, ако то продължава твърде дълго. Ако това се случи, коригирайте температурата до работната такава, между 5 °C и 35 °C, изключете и включете кабела за мрежово захранване, след което оставете тонколоната отново да зарежда батерията.

Индикатор(захранване)

Не свети Тонколоната е изключена.
Свети (зелен) Тонколоната е включена.
Свети (оранжев) Тонколоната е изключена. Тонколоната е в режим “BLUETOOTH в готовност”.
Мига (зелен или оранжев)
 • При всяко докосване на -/+ (сила на звука) на тонколоната индикаторът примигва еднократно в зелено.

 • Когато използвате -/+ (сила на звука) на тонколоната и силата на звука е зададена на най-ниското (0) ли най-високото (50 за възпроизвеждане на музика) ниво, индикаторът примигва 3 пъти в зелено.

 • Когато цветът на светлината се промени от един от селекторите за цвят на осветлението на тонколоната, индикаторът примигва еднократно в зелено.

 • Когато текущият цвят е избран от селектора за цвят на осветлението на тонколоната, индикаторът примигва 3 пъти в зелено.

 • Когато(възпроизвеждане) и - (сила на звука) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 5 секунди и функцията “Автоматичен режим на готовност” се изключи, индикаторът примигва 3 пъти в оранжево.

 • Когато(възпроизвеждане) и - (сила на звука) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 5 секунди и функцията “Автоматичен режим на готовност” се включи, индикаторът примигва двукратно в оранжево.

 • Когато(възпроизвеждане) и (BLUETOOTH) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 2 секунди, а предпочитанието “Приоритет на солидната връзка” се избере за качество на BLUETOOTH връзката, индикаторът примигва 3 пъти в зелено.

 • Когато(възпроизвеждане) и (BLUETOOTH) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 2 секунди и се избере предпочитанието “Приоритет на качеството на звука” за качество на BLUETOOTH връзката, индикаторът примигва двукратно в зелено.

 • С напредването на обновяването на софтуера, поведението на зеления индикатор(захранване) се променя (от 5 на 4 примигвания, единично примигване и след това изключване*).

 • Когато тонколоната се включи за първи път след обновяването на софтуера, индикаторът примигва 3 пъти в зелено заедно с мигащия в синьо индикатор (BLUETOOTH), с което ви информира, че обновяването е приключило.

Двойно примигване (оранжево) По време на зареждане на батерията е установена грешка. Незабавно прекратете зареждането, изчакайте известно време и след това заредете вградената батерия отново. За подробна информация вж. “Бележки относно зареждането”.
Тройно примигване (оранжево) Открита е аномалия като невалидна операция с докосване или прекъсване на BLUETOOTH връзка (грешка в електрическа верига). За да рестартирате тонколоната, изпълнете стъпките, описани в “Рестартиране на тонколоната”.
Четворно примигване (оранжево)
 • Обновяването на софтуера е отменено от “Sony | Music Center”.

 • Неуспешно обновяване на софтуера.

* Възможно е, в зависимост от ситуацията, да не можете да виждате всички модели на примигване.

Индикатор (BLUETOOTH) (син)

Не свети Функцията BLUETOOTH не е активирана.
Свети Тонколоната е свързана с BLUETOOTH устройство.
Мига
 • Обновяването на софтуера е отменено от “Sony | Music Center”.

 • Неуспешно обновяване на софтуера.

 • Когато тонколоната се включи за първи път след обновяването на софтуера, индикаторът примигва 3 пъти заедно с мигащия в зелено индикатор(захранване), с което ви информира, че обновяването е приключило.

Двойно примигване

Тонколоната е в режим за сдвояване.

Бавно мигане

Тонколоната чака BLUETOOTH устройство, с което да се свърже.

Индикатор MEGA BASS (бял)

Не свети Настройката за звуковия ефект е различна от MEGA BASS.
Свети Настройката за звуковия ефект е MEGA BASS.

Индикатор STAMINA (бял)

Не свети Настройката за звуковия ефект е различна от STAMINA.
Свети Настройката за звуковия ефект е STAMINA.

Индикатор GUITAR (бял)

Не свети Тонколоната не е в режим за китара.
Свети Тонколоната е в режим за китара.