Предпазни мерки

За безопасността

 • Вж. предоставената с тонколоната Информация за продукта.

Относно захранващия кабел

 • Ако тонколоната не се използва за продължителен период от време, извадете кабела за мрежово захранване от мрежовия контакт. Когато изваждате захранващия кабел на тонколоната от контакта, непременно хващайте щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.

За мястото

 • Не вкарвайте чужди предмети през отвора на високоговорителния модул.

 • Не пръскайте с вода този продукт и предоставените аксесоари. Те не са водоустойчиви.

 • За да премахнете риска от неизправности, избягвайте следните места, когато разполагате или оставяте тази тонколона.

  • Място, подложено на високи температури, например под пряка слънчева светлина или осветително оборудване, в близост до източник на топлина или в сауна

  • В моторно превозно средство със затворени прозорци (особено през лятото)

  • Място, подложено на изключително силно запрашване

  • Място, подложено на силни вибрации

 • Поставяйте тонколоната на равна, хоризонтална повърхност. Когато е поставена на наклонена повърхност, тонколоната може да се обърне или да падне от повърхността поради собствените си вибрации, което да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на работата.

 • В зависимост от условията, при които е поставена тонколоната, тя може да се обърне или да падне от повърхността. Не оставяйте нищо ценно в близост до тонколоната.

 • Тази тонколона не е антимагнитна. Дръжте предмети, податливи на магнетизъм (записани касети, часовници, парични карти и кредитни карти с магнитно кодиране и др.), далеч от нея. Не забравяйте това и когато я разнасяте.

Други бележки

 • Не използвайте и не оставяйте тонколоната в изключително студена или гореща среда (температури извън диапазона 5 °C – 35 °C). Ако тонколоната се използва или е оставена извън горния диапазон, тя може автоматично да спре, за да защити вътрешните си схеми.

 • Ако използвате тонколоната дълго време, температурата й може да се повиши, но това не означава неизправност.

 • При висока температура зареждането може да спре или силата на звука да намалее, за да се защити батерията.

 • Когато осветлението на тонколоната изглежда ярко или блестящо, усилете осветлението в стаята или изключете функцията за осветление.

 • За операции, поставяйте върха на пръста си директно върху сензора за докосване.

 • За да избегнете неправилно функциониране, не използвайте сензора за докосване с мокра ръка.

 • Дори ако не възнамерявате да използвате тонколоната дълго време, зареждайте батерията до пълния й капацитет веднъж на всеки 6 месеца, за да запазите нейната ефективност.