Включване/Изключване на осветлението на тонколоната (функцията за осветление)

Тонколоната светва с музиката, за да оживи средата. Когато купувате тонколоната, настройката на функцията за осветление е “Вкл.”.

  1. Включете тонколоната.

    Индикаторът(захранване) светва в зелено.

    Тонколоната светва.

За да смените цвета на осветлението на тонколоната

Докоснете един от селекторите за цвят на осветлението (червено/жълто/зелено/синьо/лилаво) на тонколоната, за да промените цвета на осветлението към избрания.

Докосването на MULTI COLOR на високоговорителя нулира избрания от селектора за цвят на осветлението и го привежда към настройката по подразбиране, която кара осветлението на тонколоната да осветява в множество цветове.

При включване на тонколоната по подразбиране се избира настройката на функцията за осветление MULTI COLOR.

Изключване/Включване на функцията за осветление

За изключване/включване на функцията за осветление докоснете LIGHT на тонколоната.

Съвет

  • Използвайки функцията “Illumination” (Илюминация) на “Sony | Music Center”, можете да включвате/изключвате функцията за осветление или да избирате различните осветителни режими.

  • Използвайки функцията “Illumination” във “Fiestable”, също можете да променяте цвета на осветлението на тонколоната.

Забележка

  • Когато осветлението на тонколоната изглежда ярко или блестящо, усилете осветлението в стаята или изключете функцията за осветление.