Lista över standardinställningar

Följande värden är standardinställningarna.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna

Välj MENU→(Installation) → [Återställ inställning][Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera][Enter].

Punkterna som går att återställa med hjälp av [Återställ. kamerainställ.] är begränsade. Se nedanstående tabeller. Om man väljer [Initiera] återställs alla kamerans inställningar till standardinställningarna.

Kamerainst.1

MENU-punkter  Standardinställning Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Kvalitet Fin
RAW-filtyp  Komprimerad
Bildstorlek (när punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]) L: 24M
Bildstorlek (när punkten [Aspekt] är inställd på [16:9]) L: 20M
Bildstorlek (när punkten [Aspekt] är inställd på [3:2], och punkten [APS-C/Super 35mm] är inställd på [På]) L: 10M
Bildstorlek (när punkten [Aspekt] är inställd på [16:9], och punkten [APS-C/Super 35mm] är inställd på [På]) L: 8.7M
Aspekt 3:2
APS-C/Super 35mm Auto
Långexp.brusred
Hög-ISO brusred Normal
Färgrymd sRGB
Objektivkomp. (Skuggkompensering) Auto
Objektivkomp. (Krom. aber.komp.) Auto
Objektivkomp. (Förvridningskomp.) Av
Typ av självutlösare Självutlösare (enkel)
Gafflingsinst. (Gafflingstyp) Kontinuerlig gaffling
Gafflingsinst. (Självutl. vid gaffling) Av
Gafflingsinst. (Gafflingsordn.) 0→-→+
/ Hämta
/ Minne
Reg. anp. tagnsinst.
Prioritetinst. AF-S Balanserad fokus
Prioritetinst. AF-C Balanserad fokus
Fokusområde Brett
Fokusinställningar
Växl V/H AF-omr. Av
AF-belysning Auto
Mittenlås på AF Av
Känsl. AF-spårn. 3(Standard)
AF-system Fasavkänning vid AF
AF m.avtryckare
För-AF Av
Eye-Start AF Av
Reg. AF-område Av
Rad. reg. AF-omr.
Autoren. av AF-omr. Av
Visa omr. för kont.AF
AF Microjust.* (Inst. av AF-justering)

* Denna inställning återställs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

Av
AF Microjust.* (Rensa)

* Denna inställning återställs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

AF Microjust.* (mängd)

* Denna inställning återställs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

±0
Bländardrift i AF Standard
Expon.kompens. ±0,0
Återställ EV kompen.  Återställ
ISO ISO AUTO
ISO AUTO min. SH  Standard
Mätmetod Multi
Spotmätarpunkt Mitten
Exponeringssteg 0,3 EV
AEL med slutare Auto
Just. exp.stndard. ±0,0
Blixtläge Autoblixt
Blixtkompensering ±0,0
Exp.komp.inst. Bakgrund&blixt
Trådlös blixt Av
Rödögereducering Av
Vitbalans Auto
Prioritetinst. AWB Standard
DRO/Auto HDR Opt.av dyn.omr.: Auto
Kreativa inst. Standard
Bildeffekt Av
Fokusförstoring
Tid för fokusförst. Ingen begräns.
Urspr. fokusförst. x1.0
AF vid fokusförst.
MF-hjälp
Konturframhävn.nivå Av
Konturframhävn.färg Vitt
Ansiktsavkänning Av
Ansiktsregistrering

Kamerainst.2

MENU-punkter  Standardinställning Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Exponeringsläge Autoprogram
Exponeringsläge Autoprogram
Filformat XAVC S HD
Inspelningsinst. (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K]) 24p 60M/25p 60M
Inspelningsinst. (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
Inspelningsinst. (när punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
Inspelningsinst. (när punkten [Filformat] är inställd på [MP4]) 1920x1080 30p 16M/1920x1080 25p 16M
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) 30p/25p
S&Q-inställning. ( Bildhastighet) 120fps/100fps
Dubbelinsp. av video Av
AF-hastighet Normal
Känsl. AF-spårn. Standard
Aut. lång. slutare
Ljudinspelning
Ljudinspelningsnivå 26
Visa ljudnivå
Ljudutmatningstim. Naturlig
Reducera vindbrus Av
Markörvisning Av
Markörinst. (Mitten) Av
Markörinst. (Bildförhållande) Av
Markörinst. (Säkerhetszon) Av
Markörinst. (Guideram) Av
Videolampläge Strömlänk
Filmer med slutaren Av
Slutartyp Auto
e-främre ridåslutare
Utl.utan obj. Möjlig
Utlöser utan kort Möjlig
SteadyShot
SteadyShot-inst. (SteadyShot-just.) Auto
SteadyShot-inst. (SteadyS.-brännvidd) (när punkten [SteadyShot-just.] är inställd på [Manuell]) 8 mm
Zoom
Zoominställning Endast optisk zoom
Rotera zoomring Vänst.(W)/Höger(T)
DISP-knapp (Skärm) Visa all info
DISP-knapp (Sökare) Nivå
FINDER/MONITOR Auto
Bildhast. f sökare Hög
Zebra Av
Rutnät Av
Expon.inställ.guide Av
Livevisning Ställa in effekt på
Visning start av tagn. Av
Visning tagn.timing På: Typ1
Längd kont. tagning Visas inte
Snabbgranskning Av
Spec.knapp(Tagn.) (Kontrollhjul) Inte inställt
Spec.knapp(Tagn.) (Knappen Anpassa 1) Vitbalans
Spec.knapp(Tagn.) (Knappen Anpassa 2) Fokusområde
Spec.knapp(Tagn.) (Knappen Anpassa 3) Slutartyp
Spec.knapp(Tagn.) (Knappen Anpassa 4) Inte inställt
Spec.knapp(Tagn.) (Multivälj. mittknapp) Fokusstandard
Spec.knapp(Tagn.) (Mittenknapp. funk.) Ögon-AF
Spec.knapp(Tagn.) (Vänsterknapp. funk.) Inte inställt
Spec.knapp(Tagn.) (Högerknapp. funk.) ISO
Spec.knapp(Tagn.) (Nedknapp) Inte inställt
Spec.knapp(Tagn.) (AEL-knappens funkt.) AEL intryckt
Spec.knapp(Tagn.) (AF-ON-knapp) AF På
Spec.knapp(Tagn.) (Håll fokus-knappen) Håll fokus
Spec.knapp(Upps.) (Knappen Anpassa 1) Följ Special(Tagn.)
Spec.knapp(Upps.) (Knappen Anpassa 2) Följ Special(Tagn.)
Spec.knapp(Upps.) (Knappen Anpassa 3) Följ Special(Tagn.)
Spec.knapp(Upps.) (Fn/-knapp) Skicka t. Smartph.
Inst. funktionsmeny
Rattinställning Bländ. Tid
EV-kompenser. ratt Av
MOVIE-knapp Alltid
Lås funktionsdelar Av
Ljudsignaler På:alla
Funktionsring(obj.) Fokusdrift

Nätverk

För att återställa [Nätverk]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera] eller [Återst. nätverksinst.]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Skicka t. Smartph. 
Skicka till dator
Funk. för FTP-överf. (FTP-funktion) Av
Funk. för FTP-överf. (FTP-ansl.metod) Trådbundet LAN
Funk. för FTP-överf. (Serverinställning) Server 1
Funk. för FTP-överf. (FTP-överföring)
Funk. för FTP-överf. (Visa FTP-resultat)
Funk. för FTP-överf. (Auto överföring) Av
Funk. för FTP-överf. (RAW+J över. objekt) Endast JPEG
Funk. för FTP-överf. (FTP-strömsparläge) Av
Visa på TV
Ktrl m Smartphone (Ktrl m Smartphone) Av
Ktrl m Smartphone ( Anslutningsinfo.)
Flygplansläge Av
Wi-Fi-inställningar (Tryck på WPS)
Wi-Fi-inställningar (Inst. åtkomstpunkt)
Wi-Fi-inställningar (Visa MAC-adress)
Wi-Fi-inställningar (Åtrst SSID/lösen)
Bluetooth-inst. (Bluetooth-funktion) Av
Bluetooth-inst. (Ihopparning)
Bluetooth-inst. (Visa enhetsadress)
Inst. Platsinfo.länk (Platsinfo.länk) Av
Inst. Platsinfo.länk (Auto. tidskorrigering)
Inst. Platsinfo.länk (Auto. Just. av omr.)
Inst. för trådb. LAN (Inställning IP-adress) Auto
Inst. för trådb. LAN (Visa MAC-adress)
Red. enhetsnamn
Imp. rotcertifikat
Återst. nätverksinst.

Uppspelning

För att återställa [Uppspelning]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Radera
Visningssätt Datumvisning
Indexvisning 9 bilder
Visningsriktning Auto
Välj uppsp.media Plats 1
Kopiera
Bildspel (Upprepa) Av
Bildspel (Intervall) 3 s
Rotera
Förstora
Frst. ursp. zoomfst. Standardförstoring
Först. ursp. posit. Fokuserad position
Skydda
Inställn. hoppa bild (Välj ratt) Främre ratt
Inställn. hoppa bild (Metod hoppa bild) En och en
Markera utskrift
Fånga foto

Installation

För att återställa [Installation]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Skärmljusstyrka Manuell
Sökarens ljusstyrka Auto
Sökarens färgtemp. ±0
Volyminställning 7
Bekr.radering "Ångra" först
Starttid f. energiläge 1 min
Auto tempavstäng. Standard
NTSC/PAL-väljare
Rengöringsläge
Pekfunktion Av
Demoläge Av
TC/UB-inställningar (Inst. TC/UB-visning) Räkneverk
TC/UB-inställningar (TC Preset)
TC/UB-inställningar (UB Preset)
TC/UB-inställningar (TC Format) DF
TC/UB-inställningar (TC Run) Rec Run
TC/UB-inställningar (TC Make) Preset
TC/UB-inställningar (UB Time Rec) Av
Fjärrkontroll Av
HDMI-inställningar (HDMI-upplösning) Auto
HDMI-inställningar ( 24p/60p-utmat.) 60p
HDMI-inställningar (Visa HDMI-info.)
HDMI-inställningar ( TC-utmatning) Av
HDMI-inställningar ( REC-kontroll) Av
HDMI-inställningar (KONTR. FÖR HDMI)
Välj 4K-utmatning Minneskort+HDMI
USB-anslutning Auto
USB LUN-inställn. Multipla
USB-strömförsörjn.
Inst. Fjärrdator (Dest. för spara stillb.) Endast dator
Inst. Fjärrdator (RAW+J sp. b. dator) RAW & JPEG
Språk
Datum/klockinst
Områdesinställning
Upphovsrättsinfo. (Skriv upphovsinfo.) Av
Upphovsrättsinfo. (Ange fotograf)
Upphovsrättsinfo. (Ange upphovsrätt)
Upphovsrättsinfo. (Visa upphovsinfo.)
Formatera
Filnummer Serie
Ange filnamn DSC
Välj insp.media Plats 1
Inspelningsläge Standard
Välj lagringsmapp
Ny mapp
Mappnamnsformat Standardformat
Återställ bilddatabas*

* Detta utförs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

Visa mediainfo.
Version
Certifieringslogotyp
IPTC-information (Skriv IPTC-info) Av
IPTC-information (Registrera IPTC-info)
Skriv serienummer Av
Återställ inställning

Min meny

För att återställa [Min meny]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera] eller [Radera alla]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter  Standardinställning
Lägg till post
Sortera post
Radera post
Radera sida
Radera alla