Ανάκληση (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής1/Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2)

Επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών μετά από την ανάκληση των λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά ή των ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής που έχουν καταχωρηθεί εκ των προτέρων με την παράμετρο [ / Memory].

  1. Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση 1 ή 2 (Ανάκληση μνήμης).
  2. Πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για επιβεβαίωση.
    • Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε καταχωρημένες λειτουργίες ή ρυθμίσεις επιλέγοντας το στοιχείο MENU > (Camera Settings1) > [ / Recall].

Συμβουλή

  • Για ανάκληση ρυθμίσεων που είναι καταχωρημένες στην κάρτα μνήμης, γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας στο 1, 2 (Ανάκληση μνήμης) κι έπειτα επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε πατώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.
  • Ρυθμίσεις που έχουν κατοχυρωθεί σε μια κάρτα μνήμης με τη χρήση μιας άλλης φωτογραφικής μηχανής του ίδιου μοντέλου μπορούν να ανακληθούν σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.

Σημείωση

  • Αν ρυθμίσετε την παράμετρο [ / Recall] αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις λήψης, δίνεται προτεραιότητα στις καταχωρισμένες ρυθμίσεις και οι αρχικές ρυθμίσεις μπορεί να ακυρωθούν. Ελέγξτε τις ενδείξεις στην οθόνη πριν τη λήψη.