Ρύθμιση ISO: ISO Range Limit

Μπορείτε να περιορίσετε την ευαισθησία ISO όταν η ευαισθησία ISO έχει ρυθμιστεί χειροκίνητα.

  1. MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [ISO Setting] > [ISO Range Limit] > [Minimum] ή [Maximum], και επιλέξτε τις επιθυμητές αξίες.

Για να ρυθμίσετε το εύρος για [ISO AUTO]

Αν προσαρμόσετε το εύρος της ευαισθησίας ISO που έχει αυτόματα οριστεί στη λειτουργία [ISO AUTO], επιλέξτε MENU > (Camera Settings1) > [ISO Setting] > [ISO] > [ISO AUTO], και μετά πατήστε τη δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου για να επιλέξετε [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Σημείωση

  • Οι τιμές της ευαισθησίας ISO πέρα από το καθορισμένο εύρος δεν είναι διαθέσιμες. Για να επιλέξετε τιμές ευαισθησίας ISO πέρα από το καθορισμένο εύρος, επανακαθορίστε το [ISO Range Limit].
  • Το διαθέσιμο εύρος ευαισθησίας ISO διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση του [Gamma] στο [Picture Profile].