Ρυθμίσεις Wi-Fi: SSID/PW Reset

Το προϊόν αυτό μοιράζεται τις πληροφορίες σύνδεσης για το [Send to Smartphone] και το [Connection] στο [Ctrl w/ Smartphone] με συσκευές που έχουν άδεια σύνδεσης. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις συσκευές που επιτρέπεται να συνδεθούν, επαναφέρετε τις πληροφορίες σύνδεσης.

  1. MENU > (Δίκτυο) > [Wi-Fi Settings] > [SSID/PW Reset] > [OK].

Σημείωση

  • Αφού επαναφέρετε τις πληροφορίες σύνδεσης και εφόσον συνδέετε αυτό το προϊόν με το smartphone, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το smartphone.