Βοήθεια MF (ακίνητη εικόνα)

Μεγεθύνει την εικόνα στην οθόνη αυτόματα για να διευκολύνει τη χειροκίνητη εστίαση. Αυτό λειτουργεί στη λήψη με Χειροκίνητη εστίαση ή με Άμεση χειροκίνητη εστίαση.

  1. MENU > (Camera Settings1) > [MF Assist] > [On].
  2. Περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης για να ρυθμίσετε την εστίαση.
    • Η εικόνα μεγεθύνεται. Μπορείτε να μεγεθύνετε περισσότερο τις εικόνες πατώντας το κέντρο του τροχού ελέγχου.

Συμβουλή

  • Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο που θα εμφανίζεται στην οθόνη η μεγεθυμένη εικόνα επιλέγοντας MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [Focus Magnif. Time].

Σημείωση

  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [MF Assist] κατά τη λήψη ταινιών. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία [Focus Magnifier].
  • Το [MF Assist] δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι τοποθετημένος ένας προσαρμογέας τοποθέτησης. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία [Focus Magnifier].