Χρήση των στοιχείων MENU

Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις που συνδέονται σε όλες τις λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής συμπεριλαμβανομένης της λήψης, της αναπαραγωγής και της μεθόδου λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής από το MENU.

  1. Πατήστε το κουμπί MENU για να εμφανίσετε την οθόνη του μενού.

  2. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε χρησιμοποιώντας την πάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου ή στρέφοντας τον τροχό ελέγχου και πατώντας το κέντρο του τροχού ελέγχου.
    • Επιλέξτε μια καρτέλα MENU (A) στο επάνω μέρος της οθόνης και πατήστε την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου για να μετακινηθείτε σε άλλη καρτέλα του MENU.
    • Μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη πατώντας το κουμπί MENU.

  3. Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή ρύθμισης και πατήστε το κέντρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.