Εντοπισμός φάσης AΕ

Όταν υπάρχουν σημεία εντοπισμού φάσης AΕ εντός της περιοχής αυτόματης εστίασης, το προϊόν χρησιμοποιεί τη συνδυασμένη αυτόματη εστίαση του εντοπισμού φάσης AΕ και την αντίθεση AΕ.

Σημείωση

  • Ο εντοπισμός φάσης AΕ διατίθεται μόνο όταν είναι τοποθετημένος ισχύων φακός. Αν χρησιμοποιήσετε φακό που δεν υποστηρίζει τον εντοπισμό φάσης AF, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις [Automatic AF], [AF Tracking Sens.] ή [AF drive speed].
    Επίσης, ακόμα κι εάν χρησιμοποιείτε ένα προηγουμένως αγορασμένο ισχύοντα φακό, ο εντοπισμός φάσης AΕ μπορεί να μη λειτουργεί, εκτός κι εάν ενημερώσετε τον φακό. Για πληροφορίες για τη συμβατούς φακούς, επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο της Sony στην περιοχή σας ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.