Εμφάνιση δείκτη (ταινία)

Ορίζει αν θα εμφανίζονται ή όχι στην οθόνη οι δείκτες που έχουν οριστεί χρησιμοποιώντας το [Marker Settings] στην οθόνη ή το εικονοσκόπιο κατά τη λήψη ταινιών.

  1. MENU > (Camera Settings2) > [Marker Display] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:
Οι δείκτες εμφανίζονται. Οι δείκτες δεν εγγράφονται.
Off:
Δεν εμφανίζεται κανένας δείκτης.

Σημείωση

  • Οι δείκτες εμφανίζονται όταν ο επιλογέας λειτουργιών έχει ρυθμιστεί στην επιλογή (Ταινία) ή ή κατά τη λήψη ταινιών.
  • Δεν μπορείτε να εμφανίσετε τους δείκτες όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία [Focus Magnifier].
  • Οι δείκτες εμφανίζονται στην οθόνη ή στο εικονοσκόπιο. (Δεν μπορείτε να εμφανίσετε τους δείκτες στις λήψεις σας.)