Αλλαγή οθόνης TC/UB

Επιτρέπει την εμφάνιση του κωδικού ώρας (TC) και των bit χρήστη (UB) μιας ταινίας, πατώντας το κουμπί στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία [TC/UB Disp.Switch].

  1. MENU > (Camera Settings2) > [Custom Key], [Custom Key], ή [Custom Key] > αντιστοιχίστε τη λειτουργία [TC/UB Disp. Switch] στο επιθυμητό πλήκτρο.
  2. Πατήστε το πλήκτρο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία [TC/UB Disp. Switch].
    • Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η οθόνη ενδείξεων αλλάζει από τον μετρητή του χρόνου εγγραφής ταινίας > κωδικός ώρας (TC) > bit χρήστη (UB), με αυτήν τη σειρά.

Σημείωση

  • Όταν η οθόνη είναι γυρισμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας λήψης, όπως κατά τη λήψη αυτοπορτραίτο, δεν εμφανίζονται οι πληροφορίες TC/UB. Στη λειτουργία αναπαραγωγής, οι πληροφορίες TC/UB εμφανίζονται ακόμα κι εάν η οθόνη είναι γυρισμένη.