Προστασία εικόνων (Προστασία)

Προστατεύει εγγεγραμμένες εικόνες από τυχαίο σβήσιμο. Η ένδειξη εμφανίζεται στις προστατευμένες εικόνες.

  1. MENU > (Playback) > [Protect] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Πολλαπ. εικόνες:

Εφαρμόζει την προστασία στις επιλεγμένες πολλαπλές εικόνες.

(1) Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να προστατεύσετε και πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου. Η ένδειξη εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το κέντρο για να αφαιρέσετε την ένδειξη .

(2) Για να προστατεύσετε άλλες εικόνες, επαναλάβετε το βήμα (1).

(3) MENU > [OK].

Όλα σε αυτόν το φάκελο:
Προστατεύει όλες τις εικόνες του επιλεγμένου φακέλου.
Όλα με την ημερ/νία:
Προστατεύει όλες τις εικόνες που ελήφθησαν την επιλεγμένη ημερομηνία.
Ακύρωση όλων στο φάκ.:
Καταργεί την προστασία σε όλες τις εικόνες του επιλεγμένου φακέλου.
Όλα με την ημερ/νία:
Καταργεί την προστασία σε όλες τις εικόνες της επιλεγμένης ημερομηνίας.
Όλες οι εικόνες σε αυτήν την ομάδα:
Προστατεύει όλες τις εικόνες της επιλεγμένης ομάδας.
Ακύρωση όλων στην ομάδα:
Καταργεί την προστασία σε όλες τις εικόνες της επιλεγμένης ομάδας.

Συμβουλή

  • Αν αντιστοιχίσετε την [Protect] στο πλήκτρο επιλογής σας με τη χρήση MENU > (Camera Settings2) > [Custom Key], μπορείτε να προστατέψετε εικόνες ή να ακυρώσετε την προστασία απλά πατώντας το πλήκτρο.
  • Αν επιλέξετε μία ομάδα σε [Multiple Img.], όλες οι εικόνες στην ομάδα θα είναι προστατευμένες. Για να επιλέξετε και να προστατέψετε συγκεκριμένες εικόνες εντός της ομάδας, εκτελέστε [Multiple Img.] ενώ προβάλλετε εικόνες εντός της ομάδας.

Σημείωση

  • Τα στοιχεία μενού που μπορούν να επιλεχθούν διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση [View Mode] και το επιλεγμένο περιεχόμενο.