Σύνδεση με υπολογιστή

  1. Εισαγάγετε ένα επαρκώς φορτισμένο πακέτο μπαταριών μέσα στην κάμερα.
  2. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και τον υπολογιστή.
  3. Ελέγξτε ότι η επιλογή [USB Connection] στο (Ρύθμιση) έχει ρυθμιστεί σε [Mass Storage].
  4. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο micro USB (παρέχεται) (A).

    • όταν συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή για πρώτη φορά, η διαδικασία για την αναγνώριση της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα στον υπολογιστή. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
    • Εάν συνδέσετε το προϊόν στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο micro USB όταν η [USB Power Supply] έχει οριστεί σε [On], η κάμερα τροφοδοτείται από τον υπολογιστή σας. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: [Ναι])

Σημείωση

  • Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω USB, δεν πρέπει να γίνεται ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση του υπολογιστή. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία. Αποσυνδέστε την κάμερα από τον υπολογιστή, πριν από την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση του υπολογιστή.