Εμπορικά σήματα

 • Το Memory Stick και το είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
 • Οι ονομασίες XAVC S και είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
 • Η ονομασία AVCHD και το λογότυπο AVCHD είναι εμπορικά σήματα της Panasonic Corporation και της Sony Corporation.
 • Το Mac είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
 • Οι ονομασίες iPhone και iPad είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
 • Οι ονομασίες Blu-ray Disc™ και Blu-ray™ είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
 • Οι ονομασίες DLNA και DLNA CERTIFIED είναι εμπορικά σήματα της Digital Living Network Alliance.
 • Dolby, Dolby Audio and double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
 • Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.
 • Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.
 • Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
 • Το Android και το Google Play είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Google LLC.
 • Το Wi-Fi, το λογότυπο Wi-Fi και το Wi-Fi Protected Setup είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
 • Το Σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
 • Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation πραγματοποιείται στο πλαίσια σχετικής άδειας.
 • Το QR Code είναι εμπορικό σήμα της Denso Wave Inc.
 • Επιπλέον, ονόματα συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι, γενικά, εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων προγραμματιστών ή κατασκευαστών τους. Ωστόσο, τα σήματα ™ ή ® ενδεχομένως να μη χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις σε αυτό το εγχειρίδιο.