Ρυθμίσεις HDMI Έξοδος 24p/60p (ταινία) (Μόνο για συμβατά μοντέλα 1080 60i)

Μπορείτε να ορίσετε το φορμά εξόδου HDMI σε 1080/24p ή 1080/60p, όταν το [Record Setting] είναι ρυθμισμένο σε [24p 50M ], [24p 60M ] ή [24p 100M ].

  1. MENU > (Ρύθμιση) > [HDMI Settings] > [HDMI Resolution] > [1080p] ή [2160p/1080p].
  2. MENU > (Setup) > [HDMI Settings] > [24p/60p Output] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

60p:
Οι ταινίες προβάλλονται σε μορφή 60p.
24p:
Οι ταινίες προβάλλονται σε μορφή 24p.

Σημείωση

  • Τα βήματα 1 και 2 μπορούν να οριστούν με οποιαδήποτε σειρά.