Αποστολή σε λειτουργία Smartphone: Αποστολή στόχου (ταινίες proxy)

Όταν μεταφέρετε ένα βίντεο XAVC S σε ένα smartphone με [Send to Smartphone], μπορείτε να επιλέξτε αν θα μεταφέρετε την ταινία proxy χαμηλού βαθμού ροής δεδομένων ή την αρχική ταινία υψηλού βαθμού ροής δεδομένων.

  1. MENU > (Δίκτυο) > [Send to Smartphone Func.] > [Sending Target] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Proxy Only:
Μεταφέρει μόνο ταινίες proxy.
Original Only:
Μεταφέρει μόνο πρωτότυπες ταινίες.
Proxy & Original:
Μεταφέρει και proxy και πρωτότυπες ταινίες.

Σημείωση

  • Ενώ μεταφέρετε πολλές εικόνες ή μεγάλες σε διάρκεια εικόνες, σας συστήνουμε να τροφοδοτείτε τη φωτογραφική με ρεύμα από επιτοίχια πρίζα, με τη χρήση του προσαρμογέα τροφοδοτικού (παρέχεται).