Ρυθμίσεις Wi-Fi: Disp MAC Address

Εμφανίζει τη διεύθυνση Wi-Fi MAC αυτού του προϊόντος.

  1. MENU > (Network) > [Wi-Fi Settings] > [Disp MAC Address].