Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου υπολογιστή: Ακίνητη εικόνα Αποθήκευση προορισμού

Ρυθμίζει αν θα αποθηκεύονται οι στατικές εικόνες τόσο στη φωτογραφική μηχανή όσο και στον υπολογιστή κατά τη λήψη τηλεχειρισμού υπολογιστή. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ελέγξετε τις εγγεγραμμένες εικόνες στη φωτογραφική μηχανή χωρίς να αφήσετε τη φωτογραφική μηχανή.

*Τηλεχειρισμός υπολογιστή: Χρησιμοποιεί το Imaging Edge (Remote) για τον έλεγχο αυτού του προϊόντος από τον υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών όπως η λήψη και η αποθήκευση εικόνων στον υπολογιστή.

  1. MENU > (Setup) > [PC Remote Settings] > [Still Img. Save Dest.] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Μόνο υπολογιστής:
Αποθηκεύει τις στατικές εικόνες μόνο στον υπολογιστή.
Υπολογιστής και φωτογραφική μηχανή:
Αποθηκεύει τις στατικές εικόνες στον υπολογιστή και τη φωτογραφική μηχανή.

Σημείωση

  • Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του [Still Img. Save Dest.] κατά τη διάρκεια λήψης με τηλεχειρισμό από υπολογιστή. Διαμορφώστε τη ρύθμιση προτού ξεκινήσετε τη λήψη.
  • Αν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης που δεν είναι εγγράψιμη, δε θα μπορείτε να κάνετε λήψη στατικών εικόνων ακόμα και αν επιλέξετε το [PC+Camera].
  • Αν επιλέξετε το [PC+Camera] χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή, δεν θα μπορείτε να απελευθερώσετε το κλείστρο ακόμα κι αν το [Release w/o Card] έχει ρυθμιστεί σε [Enable].
  • Κατά την αναπαραγωγή στατικών εικόνων στη φωτογραφική μηχανή, δεν είναι εφικτή η λήψη με Τηλεχειρισμό υπολογιστή.