Αναλογία πλευρών οθόνης (ακίνητη εικόνα)

  1. MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [Aspect Ratio] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

3:2:
Ίδια αναλογία πλευρών οθόνης με φιλμ 35 mm
16:9:
Αναλογία πλευρών οθόνης 16:9.
1:1:
Η οριζόντια και κάθετη αναλογία είναι ίση.