Φορμά αρχείου (ταινία)

Επιλέγει τη μορφή αρχείου ταινίας.

  1. MENU > (Camera Settings2) > [File Format] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

 File Format Χαρακτηριστικά
XAVC S 4K Εγγράφει ταινίες σε ανάλυση 4Κ (3840?2160). Μπορείτε να αποθηκεύσετε ταινίες σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PlayMemories Home.
XAVC S HD Εγγράφει ταινίες σε καλύτερη ποιότητα από το AVCHD με μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων.
AVCHD Η μορφή AVCHD έχει υψηλό βαθμό συμβατότητας με συσκευές αποθήκευσης εκτός των υπολογιστών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ταινίες σε υπολογιστή ή να δημιουργήσετε ένα δίσκο που υποστηρίζει αυτήν τη μορφή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PlayMemories Home.

Σημείωση

  • Όταν η ρύθμιση [File Format] οριστεί σε [AVCHD], το μέγεθος αρχείου των ταινιών περιορίζεται σε 2 GB περίπου. Αν το μέγεθος αρχείου μιας ταινίας φτάσει περίπου τα 2 GB κατά την εγγραφή, θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα νέο αρχείο ταινίας.