Λειτουργία Αφής: Touch Tracking

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αφής για να επιλέξετε ένα θέμα που θέλετε να παρακολουθήσετε στις λειτουργίες λήψης στατικών εικόνων και εγγραφής ταινιών.
Επιλέξτε MENU > (Setup) > [Touch Operation] > [On] εκ των προτέρων.

 1. MENU > (Camera Settings2) > [Func. of Touch Operation] > [Touch Tracking].
 2. Αγγίξτε το θέμα που θέλετε να παρακολουθείται στην οθόνη.

  Θα ξεκινήσει η παρακολούθηση.

 3. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
  • Για να κάνετε λήψεις εικόνων, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι κάτω.

Συμβουλή

 • Για να ακυρώσετε την παρακολούθηση, αγγίξτε το ή πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου.

Σημείωση

 • Η [Touch Tracking] δεν είναι διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις:
  • Όταν η [Scene Selection] είναι [Hand-held Twilight] ή [Anti Motion Blur].
  • Κατά τη λήψη ταινιών με [Record Setting] ρυθμισμένη στα [120p]/[100p].
  • Όταν η [Focus Mode] έχει ρυθμιστεί [Manual Focus].
  • Όταν χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες Smart Zoom, Clear Image Zoom και Digital Zoom
  • Όταν χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας τοποθέτησης LA-EA2 ή LA-EA4
  • Όταν ο [Subject Detection] στη [Face/Eye AF Set.] έχει ρυθμιστεί στο [Animal]