Αριθμός εγγράψιμων εικόνων

Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή και την ενεργοποιείτε, ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν (εφόσον συνεχίσετε τη λήψη με τις τρέχουσες ρυθμίσεις) εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση

  • Όταν ένα "0" (ο αριθμός εγγράψιμων εικόνων) αναβοσβήνει πορτοκαλί, σημαίνει ότι η κάρτα μνήμης είναι πλήρης. Αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης με μια άλλη ή διαγράψτε εικόνες από την τρέχουσα κάρτα μνήμης.
  • Όταν το «NO CARD» αναβοσβήνει πορτοκαλί, σημαίνει ότι δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης.

Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν σε μια κάρτα μνήμης

Στον ακόλουθο πίνακα, εμφανίζεται ο κατά προσέγγιση αριθμός εικόνων που μπορούν να εγγραφούν σε μια κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Οι τιμές έχουν οριστεί με χρήση τυπικών καρτών μνήμης της Sony για δοκιμές.

Οι τιμές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και τον τύπο της κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείται.

[JPEG Image Size]: [L: 24M]
[Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [3:2]*1

(Μονάδες: Εικόνες)

Ποιότητα JPEG/ Φορμά αρχείου 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1300 5300 10500 40000
Fine 810 3300 6600 26000
Extra fine 405 1.600 3250 13000
RAW και JPEG *2 215 870 1750 7000
RAW 295 1200 2400 9600

*1Όταν το [Aspect Ratio] έχει οριστεί σε άλλο από [3:2], μπορείτε να εγγράψετε περισσότερες εικόνες από αυτές που φαίνονται στον πίνακα ανωτέρω. (εκτός από όταν έχει επιλεχθεί το [RAW])

*2 [JPEG Quality] when [RAW & JPEG] έχει επιλεχθεί: [Υψηλό]

Σημείωση

  • Ακόμα κι αν ο αριθμός υπολειπόμενων εικόνων για λήψη υπερβαίνει τις 9.999 εικόνες, εμφανίζεται η ένδειξη "9999".
  • Οι αριθμοί που εμφανίζονται είναι όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης Sony.