Διαγραφή πολλαπλών επιλεγμένων εικόνων (Διαγραφή)

Μπορείτε να διαγράψετε πολλαπλές επιλεγμένες εικόνες. Από τη στιγμή που θα διαγράψετε μια εικόνα, δεν είναι δυνατή η επαναφορά της. Επιβεβαιώστε την εικονα προς διαγραφή εκ των προτέρων.

  1. MENU > (Playback) > [Delete] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Πολλαπ. εικόνες:
Διαγράφει τις επιλεγμένες εικόνες.

(1) Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου. Η ένδειξη εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το κέντρο για να αφαιρέσετε την ένδειξη .

(2) Για να διαγράψετε άλλες εικόνες, επαναλάβετε το βήμα (1).

(3) MENU > [OK].

Όλα σε αυτόν το φάκελο:
Διαγράφει όλες τις εικόνες του επιλεγμένου φακέλου.
Όλα με την ημερ/νία:
Διαγράφει όλες τις εικόνες της επιλεγμένης ημερομηνίας.
Όλες εκτός από αυτήν την εικόνα:
Διαγράφει όλες τις εικόνες στην ομάδα εκτός από την επιλογή.
Όλες οι εικόνες σε αυτήν την ομάδα:
Διαγράφει όλες τις εικόνες της επιλεγμένης ομάδας.

Συμβουλή

  • Εκτελέστε την εντολή [Διαμόρφωση] για να διαγράψετε όλες τις εικόνες, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των προστατευμένων εικόνων.
  • Για να εμφανίσετε τον επιθυμητό φάκελο ή ημερομηνία, επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο ή την ημερομηνία κατά την αναπαραγωγή εκτελώντας την ακόλουθη διαδικασία:
    (Ευρετήριο εικόνων) μοχλός > επιλέξτε τη γραμμή στα αριστερά με τη χρήση του τροχού ελέγχου > επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο ή ημερομηνία χρησιμοποιώντας την επάνω/κάτω πλευρά του τροχού ελέγχου.
  • Αν επιλέξετε μία ομάδα σε [Multiple Img.], όλες οι εικόνες στην ομάδα θα διαγραφούν. Για να επιλέξετε και να διαγράψετε συγκεκριμένες εικόνες εντός της ομάδας, εκτελέστε [Multiple Img.] ενώ προβάλλετε εικόνες εντός της ομάδας.

Σημείωση

  • Η διαγραφή προστατευμένων εικόνων δεν είναι δυνατή.
  • Τα στοιχεία μενού που μπορούν να επιλεχθούν διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση [View Mode] και το επιλεγμένο περιεχόμενο.