Χρήση του πληκτρολογίου

Όταν απαιτείται χειροκίνητη καταχώρηση χαρακτήρων, εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη.

Μετακινήστε τον δείκτη στο επιθυμητό πλήκτρο χρησιμοποιώντας τον τροχό ελέγχου και μετά πατήστε στο κέντρο για είσοδο.

 1. Πλαίσιο εισαγωγής
  Εμφανίζονται οι χαρακτήρες που εισάγατε.
 2. Αλλαγή τύπων χαρακτήρων
  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, ο τύπος χαρακτήρα θα αλλάζει διαδοχικά μεταξύ γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.
 3. Πληκτρολόγιο
  Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, οι χαρακτήρες που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο πλήκτρο θα εμφανίζονται ένας-ένας με τη σειρά.

  Για παράδειγμα: Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε «αβδ»

  Πατήστε το πλήκτρο για «αβγ» μία φορά για να εμφανιστεί το «α» > επιλέξτε «»((5) Μετακίνηση του δείκτη) και πατήστε το πλήκτρο για «αβγ» δύο φορές για να εμφανιστεί το «β» > επιλέξτε το πλήκτρο για «δεζ» μία φορά για να εμφανιστεί το «δ.»

 4. Οριστικοποίηση
  Οριστικοποιεί τους χαρακτήρες που έχουν εισαχθεί.
 5. Μετακίνηση δείκτη
  Μετακινεί τον δείκτη στο πλαίσιο εισαγωγής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
 6. Διαγραφή
  Διαγράφει τον χαρακτήρα πριν τον δείκτη.

 7. Αλλάζει τον επόμενο χαρακτήρα σε κεφαλαίο ή πεζό.

 8. Εισάγει ένα κενό.
 • Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε [Cancel].