Καταχώριση προσώπου (Διαγραφή)

Διαγράφει ένα εγγεγραμμένο πρόσωπο.

  1. MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [Face Registration] > [Delete].
    Εάν επιλέξετε το [Delete All], μπορείτε να διαγράψετε όλα τα εγγεγραμμένα πρόσωπα.

Σημείωση

  • Ακόμα και εάν εκτελέσετε [Delete], τα δεδομένα για το εγγεγραμμένο πρόσωπο θα παραμείνουν στο προϊόν. Για να διαγράψετε τα δεδομένα για εγγεγραμμένα πρόσωπα από τη συσκευή, επιλέξτε [Delete All].