Διαγραφή καταχωρημένης περιοχής AΕ (Διαγρ. Regist. περιοχής AΕ)

Διαγράφει τη θέση του πλαισίου εστίασης που έχει καταχωρηθεί με τη χρήση της [AF Area Registration].

  1. MENU > (Camera Settings1) > [Del. Regist. AF Area].