Ταχύτητα PB για διάστημα

Ορίζει την ταχύτητα αναπαραγωγής για στατικές εικόνες κατά τη διάρκεια του [Cont. PB for Interval].
  1. MENU > (Playback) > [PB Speed for Interval] > επιθυμητή ρύθμιση.

Συμβουλή

  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής στρέφοντας το κουμπί ελέγχου ή τον τροχό ελέγχου κατά τη διάρκεια του [Cont.. PB for Interval].