Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete prepnúť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Priorita na kvalitu zvuku: Uprednostní sa kvalita zvuku.

Priorita na stabilné pripojenie: Uprednostní sa stabilné pripojenie (predvolené nastavenie).

  • Ak chcete ako prioritnú určiť kvalitu zvuku, vyberte možnosť „Priorita na kvalitu zvuku“.
  • Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

  • Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
  • V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.