Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 10)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

 • Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
 • Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
 • Slúchadlá sú dostatočne nabité.
 • Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
 • V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
 • Ak je verzia vášho operačného systému Windows 10 1803 alebo novšia, funkcia Swift Pair vám pomôže uľahčiť párovanie. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] a skontrolujte možnosť [Show notifications to connect using Swift Pair].

 1. V slúchadlách spustite režim párovania.

  Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní)

  1. Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

   Keď slúchadlá vyberiete z nabíjacieho puzdra, automaticky prejdú do režimu párovania.

   Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).


  Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

  1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

   Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.

  2. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

   Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

  3. Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.

  4. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na nabíjacom puzdre približne 5 sekúnd.

   Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre bude opakovane pomaly blikať dvakrát za sebou a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

   Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).

 2. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebuďte ho.
 3. Spárujte slúchadlá pomocou počítača.

  Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair

  1. Z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača vyberte možnosť [Connect].

  Pripojenie bez funkcie Swift Pair

  1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].

  2. Kliknite na položku [Devices].

  3. Kliknite na kartu [Bluetooth & other devices] a potom kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth a kliknite na položku [Add Bluetooth or other device].

  4. Kliknite na položku [Bluetooth].

  5. Kliknite na položku [LinkBuds].

  Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

  Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

  Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre začne pomaly blikať na približne 5 sekúnd.

  Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia.

  Ak sa neprepoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)“.

  Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [LinkBuds], skúste to znova od pokynov „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“ kroku 3 .

  *Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

Poznámka

 • Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1 .
 • Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  • Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  • Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
   Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  • Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  • Pri inicializácii slúchadiel.
   Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
 • Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.