Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.

 1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

  Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.

 2. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

  Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

 3. Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.

 4. Stlačte a podržte tlačidlo inicializácie na nabíjacom puzdre približne 15 sekúnd.

  Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre pomaly opakovane zabliká dvakrát za sebou a následne začne blikať indikátor (oranžový).

 5. Uvoľnite prsty do 5 sekúnd potom, ako začne na nabíjacom puzdre blikať indikátor (oranžový).

  Keď je inicializácia dokončená, indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre 4-krát zabliká.

Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako inicializovať slúchadlá.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Rada

 • Slúchadlá môžete inicializovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

 • Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, inicializácia slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.
 • Ak indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre nezabliká 4-krát po vykonaní kroku 5 , slúchadlá nie sú inicializované. Skúste to znova od kroku 4 .
 • Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, softvér ostane aktualizovaný aj po inicializácii slúchadiel.
 • Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa obnovia aj výrobné nastavenia jazyka.