Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 10.15 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

 • V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
 • Zapnite reproduktor na počítači.
  Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

  Reproduktor počítača v režime ON (zap.)

  Obrázok ikony, ktorá sa zobrazí, keď je reproduktor počítača v režime zapnutia

 1. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebuďte ho.
 2. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

  Slúchadlá sa automaticky zapnú.

 3. Vložte si slúchadlá do oboch uší.

  Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

  Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4 .

 4. Vyberte slúchadlá pomocou počítača.
  1. Vyberte položku [(System Preferences)] – [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky.

  2. Držte tlačidlo Control na počítači, kliknite na položku [LinkBuds] na obrazovke [Bluetooth] a z kontextovej ponuky vyberte položku [Connect].

   Vytvorí sa pripojenie. Budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

Rada

 • Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

 • Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
 • Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
 • Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.