Upozornenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

 • Funkčný dosah bezdrôtovej technológie Bluetooth je približne 10 m. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
 • Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
  • v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
 • Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
 • Zvuk prehrávaný prostredníctvom týchto slúchadiel môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
 • Tieto slúchadlá podporujú bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
 • Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
 • Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
  • Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
  • Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia s rozhraním Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
  • Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
 • V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k zvýšeniu teploty

 • Kým nabíjate slúchadlá alebo nabíjacie puzdro alebo keď dlho používate slúchadlá, teplota slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra sa môže zvýšiť, avšak nejde o poruchu.

Poznámka k úniku zvuku

 • Pri zvýšení hlasitosti môže dôjsť k úniku zvuku z dôvodu štruktúry budiacej jednotky slúchadiel. Dávajte pozor, aby ste hlasitosť nezvýšili na príliš vysokú úroveň.

Poznámka k statickej elektrine

 • Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý ľahko nevytvára statickú elektrinu.

Poznámky o nosení slúchadiel

 • Po použití slúchadlá pomaly zložte z uší.
 • Dlhodobé používanie slúchadiel môže spôsobiť príznaky, ako je svrbenie alebo podráždenie uší.
  Ak sa pri používaní týchto slúchadiel u vás vyskytnú akékoľvek vyššie uvedené príznaky, okamžite slúchadlá prestaňte používať a poraďte sa s lekárom alebo s najbližším predajcom Sony.
 • V záujme dlhodobého používania sa odporúča slúchadlá si pravidelne vyberať z uší.

Ďalšie poznámky

 • Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
 • V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
 • Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ich prestaňte používať.
 • Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
  • Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou
   Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla alebo do nádoby naplnenej vodou.
  • Pri používaní slúchadiel počas dažďa alebo sneženia, prípadne na vlhkých miestach

Čistenie slúchadiel

 • Ak sa znečistí vonkajšia časť slúchadiel, utrite ich mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé, namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prípravku a pred čistením slúchadiel ju poriadne vyžmýkajte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrchový náter slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenie.

Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

 • Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
 • Slúchadlá (vrátane príslušenstva) majú magnet(y), ktorý môže rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na ošetrovanie hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate vy.

Slúchadlá a nabíjacie puzdro neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

 • Slúchadlá a nabíjacie puzdro používajú magnety. Ak umiestnite magnetickú kartu do blízkosti slúchadiel, ovplyvní to magnet v karte a karta sa nebude dať použiť.